Wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu!

Kliknij i przeszukaj w prosty sposób całą bazę naszych ogłoszeń z terytorium Niemiec!

Notice: Undefined variable: liczba in /home/fabek2/domains/nasze-niemcy.pl/public_html/ogloszenia/application/views/layout_main.php on line 201
Regulamin
Regulamin świadczenia 
usług drogą elektroniczną 
w ramach serwisu „ogłoszenia.nasze-niemcy.pl”


 
 
Definicje
 

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługodawca – Fabian Foryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fabian Foryś nasze-niemcy.pl” z siedzibą w miejscowości Huby (98-350 Biała), pod numerem 31, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 832-203-06-08, z którym kontakt możliwy jest pod adresem elektronicznym fabek@nasze-niemcy.pl.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl

Użytkownik – podmiot, który korzysta z funkcji Serwisu dostępnych bez Rejestracji.

Użytkownik Zarejestrowany  – podmiot, który zarejestrował w Serwisie Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w oparciu o Regulamin. 

Usługa Korzystania z Serwisu – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości przeglądania zawartości Serwisu oraz zapewnieniu możliwości skorzystania z pozostałych Usług

Usługa Korzystania z Konta – usługa polegająca na stworzeniu dla Użytkownika Zarejestrowanego indywidualnego Konta w Serwisie.

Usługa Publikacji Ogłoszenia – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości publikacji Ogłoszenia w Serwisie.

Usługa Promowania Ogłoszenia – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości promowania opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia.

Usługa Dodania Firmy – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości dodania firmy do Katalogu Firm.

Usługa Promowania Firmy – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości promowania firmy dodanej do Katalogu Firm.

Usługa Powiadomień – usługa polegająca na zapewnieniu możliwości otrzymywania przez powiadomień o nowych Ogłoszeniach w Serwisie.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji, służący do zarejestrowania Konta w Serwisie, dostępny po przejściu przez Użytkownika do zakładki „rejestracja”.

Konto  – zbiór zasobów utworzonych dla Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Serwisu. 

Adres poczty elektronicznej – adres e-mail, który Użytkownik podaje w Formularzu rejestracyjnym.

Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ogłoszenie, zamieszczone przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie.

Katalog Firm – zbiór informacji o firmach dodawanych przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych na zasadach opisanych w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie określonej Usługi drogą elektroniczną.


 
§ 2
Postanowienia ogólne
 
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, związane z korzystaniem z Serwisu oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności. Usługodawcy z tytułu korzystania z Serwisu,
 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
 • Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. 
 • W stosunku do każdej z Usług, z Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym zawierana jest odrębna Umowa. 
§ 3
Umowa o świadczenie Usługi Korzystania z Serwisu
 
 • Umowa o świadczenie Usługi Korzystania z Serwisu zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, tj. z chwilą przejścia przez Użytkownika na stronę internetową Serwisu. 
 • Opuszczenie strony internetowej Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Korzystania z Serwisu.
 • W ramach Usługi Korzystania z Serwisu, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi następujące możliwości:
  • przeglądanie zawartości Serwisu, a w szczególności Ogłoszeń oraz Katalogu Firm,
  • skorzystanie z Usługi Korzystania z Konta,
  • skorzystanie z Usługi Publikacji Ogłoszenia,
  • skorzystanie z Usługi Promowania Ogłoszenia,
  • skorzystanie z Usługi Dodania Firmy,
  • skorzystanie z Usługi Promowania Firmy,
  • skorzystania z Usługi Powiadomienia,
 
§ 4
Umowa o świadczenie Usługi Korzystania z Konta
 
 • Umowa o świadczenie Usługi Korzystania z Konta zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz potwierdzenie rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta, Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 • Użytkownik, wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto, o nazwie wskazanej przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym. 
 • W ramach Umowy o świadczenie Usługi Korzystania z Konta, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu następujące możliwości:
  • przeglądanie zawartości Serwisu, a w szczególności Ogłoszeń oraz Katalogu Firm,
  • skorzystanie z Usługi Publikacji Ogłoszenia,
  • skorzystanie z Usługi Promowania Ogłoszenia,
  • skorzystanie z Usługi Dodania Firmy,
  • skorzystanie z Usługi Promowania Firmy,
  • skorzystania z Usługi Powiadomienia,
  • przeglądanie, edytowanie i usuwanie Ogłoszeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego z poziomu zakładki „Moje ogłoszenia”,
  • przeglądanie, edytowanie i usuwanie firm dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego z poziomu zakładki „Moje firmy”,
  • edytowanie ustawień Konta z poziomu zakładki „Ustawienia”,
  • dodawanie wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeń do schowka i przeglądanie zawartości schowka w jednym miejscu, z poziomu zakładki „Schowek”.
 • Adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. 
 • Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Korzystania z Konta zawierana jest na czas nieokreślony. 
 • Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stosowne oświadczenie Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem może złożyć na stronie internetowej Serwisu, wysyłając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się wzorem odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem internetowym http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl/content/odstapienie-od-umowy
 • Użytkownik Zarejestrowany może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę o Korzystanie z Konta, poprzez usunięcie Konta z poziomu strony internetowej Serwisu lub wysyłając stosowne żądanie usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy.
 • W wyniku odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Konta lub w wyniku rozwiązania Umowy o Korzystanie z Konta, Konto Użytkownika Zarejestrowanego zostaje usunięte przez Usługodawcę. 
 • Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy o Korzystanie z Konta, nie ma wpływu na wykonywanie zawartych wcześniej Umów o świadczenie pozostałych Usług, w tym Usługi Publikacji Ogłoszenia, Usługi Promowania Ogłoszenia, Usługi Dodania Firmy, Usługi Promowania Firmy, Usługi Powiadomień.
 
§ 5
Umowa o świadczenie Usługi Publikacji Ogłoszenia
 
 • Usługa Publikacji Ogłoszenia jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 • Ogłoszenie w Serwisie może opublikować zarówno Użytkownik, jak i Użytkownik Zarejestrowany, z tą różnicą, że Użytkownik może dodać do Ogłoszenia maksymalnie 2 (słownie: dwa) zdjęcia, a Użytkownik Zarejestrowany może dodać do Ogłoszenia maksymalnie 7 (słownie: siedem) zdjęć. Użytkownik, w przeciwieństwie do Usługobiorcy, nie może edytować i usuwać dodanych przez siebie Ogłoszeń. 
 • W celu opublikowania Ogłoszenia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi kliknąć w przycisk „dodaj ogłoszenie”, po czym wypełnić wyświetlony mu formularz i po jego wypełnieniu kliknąć przycisk „dodaj ogłoszenie”. W formularzu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. Następnie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, musi potwierdzić wolę opublikowania Ogłoszenia poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu lub przypisany do Konta Użytkownika Zarejestrowanego. 
 • Z chwilą potwierdzenia woli opublikowania Ogłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej, między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Publikacji Ogłoszenia. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Publikacji Ogłoszenia zostaje zawarta na czas określony, odpowiadający okresowi ważności Ogłoszenia wybranego przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego podczas wypełniania formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, tj. na okres 3, 7 lub 14 dni. Przez ten czas, Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie. 
 • Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi Publikacji Ogłoszenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stosowne oświadczenie użytkownik może złożyć, wysyłając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się wzorem odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem internetowym http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl/content/odstapienie-od-umowy
 • W wyniku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Publikacji Ogłoszenia, Ogłoszenie zostaje usunięte  z Serwisu przez Usługodawcę. 
 • Ogłoszenie może być opublikowane wyłącznie w języku polskim. Ogłoszenie dodane w innym języku niż język polski nie zostanie opublikowane w Serwisie lub zostanie z Serwisu usunięte niezwłocznie po stwierdzeniu przez Usługodawcę innego niż polski języka Ogłoszenia.
 • Dodając do Ogłoszenia zdjęcia lub uzupełniając treść Ogłoszenia innymi materiałami stanowiącymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że przysługuje mu do danego utworu pełnia autorskich praw majątkowych i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a nadto udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania i rozpowszechniania danego utworu w Serwisie.
 • Publikując Ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesów osób trzecich.
 • Zabronione jest umieszczanie Ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu popełnienia takich czynów.
 • Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim lub erotycznym, lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze.
 • Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, gdy poweźmie wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że publikując w Serwisie Ogłoszenie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub norm moralno-etycznych lub zwyczajów.
 • Jeśli w odniesieniu do Ogłoszenia, które zostało usunięte przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany skorzystał z Usługi Promowania Ogłoszenia, Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje zwrot całości, ani jakiejkolwiek części opłaty, jaką zapłacił Usługodawcy z tytułu skorzystania z Usługi Promowania Ogłoszenia.
 
§ 6
Umowa o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia
 
 • Usługa Promowania Ogłoszenia jest świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego §.
 • Po publikacji Ogłoszenia zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany może zdecydować się na promowanie Ogłoszenia, wybierając jedną z trzech opcji:
  • Premium ogłoszenie – prezentacja Ogłoszenia w ramce na początku listy Ogłoszeń w danej kategorii,
  • Wyróżnione ogłoszenie – wyróżnienie Ogłoszenia na liście Ogłoszeń w danej kategorii w postaci nadania Ogłoszeniu szarego tła.
 • Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o promowaniu Ogłoszenia tylko jeden raz, bezpośrednio po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik Zarejestrowany może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie w okresie ważności Ogłoszenia, poprzez wybór zakładki „promowanie” dostępnej przy każdym Ogłoszeniu w sekcji „Moje ogłoszenia”.
 • Wybór jednej z opcji, o których mowa w ust. 2 powyżej wiąże się z koniecznością zapłaty przez Użytkownika lub Usługobiorcę stosownej opłaty na rzecz Usługodawcy:
  • Premium ogłoszenie – opłata w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto,
  • Wyróżnione ogłoszenie – opłata w wysokości 5 (słownie: pięć) złotych brutto.
 • Po wybraniu jednej z opcji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany zostanie przeniesiony do strony z podsumowaniem warunków wybranej opcji. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi następnie dokonać z góry zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty, zgodnie z ust. 3 powyżej, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Zapłata dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl. Z chwilą skutecznego dokonania zapłaty, między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zawierana jest Umowa o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia, polegająca na promowaniu ogłoszenia według dokonanego przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, zgodnie z ust. 2 powyżej, wyboru.
 • Przed dokonaniem zapłaty, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, zostaje poinformowany, że po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia, Usługodawca natychmiastowo, w sposób zautomatyzowany rozpoczyna świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia, a Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia, na co Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia zawierana jest na czas określony, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia do ostatniego dnia okresu ważności Ogłoszenia.
 • W przypadku usunięcia przez Użytkownika Zarejestrowanego ogłoszenia przed upływem jego okresu ważności, Umowa o świadczenie Usługi Promowania Ogłoszenia zostaje rozwiązana z dniem usunięcie Ogłoszenia. W takiej sytuacji, Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje zwrot całości, ani jakiejkolwiek części zapłaconej w związku z zawarciem umowy opłaty. 
 
§ 7
Umowa o świadczenie Usługi Dodania Firmy
 
 • Usługa Dodania Firmy jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie i polega na dodaniu firmy do Katalogu Firm w postaci wpisu zwykłego. 
 • Firmę  może dodać do Katalogu Firm zarówno Użytkownik, jak i Użytkownik Zarejestrowany. 
 • W celu dodania firmy do Katalogu Firm, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi kliknąć w przycisk „dodaj firmę”, następnie w przycisk „wpis zwykły”, a następnie wypełnić wyświetlony mu formularz i po jego wypełnieniu kliknąć przycisk „dodaj firmę”. W formularzu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. Następnie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, musi potwierdzić wolę dodania firmy poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu lub przypisany do Konta Użytkownika Zarejestrowanego. 
 • Z chwilą potwierdzenia woli dodania firmy zgodnie z ust. 2 powyżej, między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Dodania Firmy. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Dodania Firmy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Przez czas trwania umowy, Firma widoczna jest w Katalogu Firm.
 • Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi Dodania Firmy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stosowne oświadczenie użytkownik może złożyć, wysyłając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się wzorem odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem internetowym http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl/content/odstapienie-od-umowy
 • Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Dodania Firmy, wysyłając stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres e-mail usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy. 
 • Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Dodania Firmy, poprzez usunięcie firmy z Katalogu Firm z wykorzystaniem przycisku „usuń firmę” dostępnego z poziomu zakładki „Moje firmy” lub wysyłając stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres e-mail usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy.
 • W wyniku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Dodania Firmy, Firma zostaje usunięta  z Katalogu Firm. 
 • Informacje dotyczące firmy mogą być podane wyłącznie w języku polskim. Informacje dodane w innym języku niż język polski nie zostaną opublikowane w Serwisie lub zostaną z Serwisu usunięte niezwłocznie po stwierdzeniu przez Usługodawcę innego niż polski języka informacji.
 • Dodając do informacji dotyczących firmy zdjęcia lub uzupełniając treść informacji innymi materiałami stanowiącymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że przysługuje mu do danego utworu pełnia autorskich praw majątkowych i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a nadto udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania i rozpowszechniania danego utworu w Serwisie.
 • Publikując informacje o firmie w Serwisie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest zadbać, by treść informacji była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesów osób trzecich.
 • Zabronione jest umieszczanie informacji o firmie, której przedmiot działalności dotyczy towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu popełnienia takich czynów.
 • Zabronione jest zamieszczanie informacji o firmie, której przedmiotem działalności dotyczy usług o charakterze lub podtekście towarzyskim lub erotycznym.
 • Usługodawca upoważniony jest do usunięcia firm  z Serwisu i Katalogu Firm, gdy poweźmie wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że publikując w Serwisie informacje o firmie, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub norm moralno-etycznych lub zwyczajów.
 • Jeśli w odniesieniu do firmy, która zostało usunięte przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany skorzystał z Usługi Promowania Firmy, Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje zwrot całości, ani jakiejkolwiek części opłaty, jaką zapłacił Usługodawcy z tytułu skorzystania z Usługi Promowania Firmy.
 
§ 8
Umowa o świadczenie Usługi Promowania Firmy
 
 • Usługa Promowania Firmy jest świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego §. 
 • Usługa Promowania Firmy polega na dodaniu firmy do Katalogu Firm w postaci wpisu promowanego, który dostępny będzie w Serwisie przez okres jednego roku. Różnice między wpisem zwykłym, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, a wpisem promowanym uwidocznione są na stronie internetowej pod adresem http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl/catalog/pre_add.
 • Opłata za okres jednego roku dostępności wpisu promowanego w Serwisie wynosi 100 (słownie: sto) złotych.  
 • W celu skorzystania z Usługi Promowania Firmy, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi kliknąć w przycisk „dodaj firmę”, następnie w przycisk „wpis promowany”, a następnie wypełnić wyświetlony mu formularz i po jego wypełnieniu kliknąć przycisk „dodaj firmę”. W formularzu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 
 • Następnie, Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu, zostanie wyświetlone podsumowanie warunków Usługi Promowania Firmy. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Promowania Firmy, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi następnie dokonać z góry zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty, zgodnie z ust. 3 powyżej, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Zapłata dokonywana jest za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl. Z chwilą skutecznego dokonania zapłaty, między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zawierana jest Umowa o świadczenie Usługi Promowania Firmy, polegająca na publikacji wpisu promowanego w Serwisie przez czas trwania Umowy o świadczenie Usługi Promowania Firmy.
 • Przed dokonaniem zapłaty, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, zostaje poinformowany, że po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Promowania Firmy, Usługodawca natychmiastowo, w sposób zautomatyzowany rozpoczyna świadczenie Usługi Promowania Firmy, a Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Promowania Firmy, na co Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Promowania Firmy zawierana jest na czas określony, tj. na okres jednego roku (365 dni kalendarzowych). 
 • W przypadku usunięcia przez Użytkownika Zarejestrowanego firmy z Katalogu Firm w czasie trwania Umowy o świadczenie Usługi Promowania Firmy, umowa zostaje rozwiązana z dniem usunięcie firmy z Katalogu Firm. W takiej sytuacji, Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje zwrot całości, ani jakiejkolwiek części zapłaconej w związku z zawarciem umowy opłaty. 

§ 9
Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Powiadomienia
 
 • Usługa Powiadomienia jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie i polega na powiadamianiu Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego o nowych Ogłoszeniach w wybranych przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego kategoriach. Powiadomienie przybiera postać wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w ust. 2 poniżej lub na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 • W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Powiadomienia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi kliknąć w przycisk „powiadamiacz”, wypełnić wyświetlony mu w formularz, po czym kliknąć przycisk „zapisz”. W celu potwierdzenia woli zawarcia umowy, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany musi kliknąć w link potwierdzający wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w ust. 2 poniżej lub na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 • Umowa o świadczenie Usługi Powiadomienia zostaje zawarta między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą z chwilą kliknięcia przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w link potwierdzający wolę zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 • Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi Powiadomienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stosowne oświadczenie użytkownik może złożyć, rezygnując z otrzymywania powiadomień z poziomu Konta w Serwisie lub klikając w stosowny link z rezygnacją zawarty w jednym z wysłanych użytkownikowi powiadomień, lub wysyłając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy lub na adres pocztowy Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się wzorem odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem internetowym http://ogloszenia.nasze-niemcy.pl/content/odstapienie-od-umowy
 • W wyniku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Powiadomienia, powiadomienia o nowych Ogłoszeniach przestają być wysyłane do Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego. 
 
§ 10
Warunki techniczne świadczenia usług przez Usługodawcę
 
 • Do korzystania z Usług konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 
§ 11
Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych
 
 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  • wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników Zarejestrowanych komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres elektroniczny.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 • Użytkownik i Użytkownik Zarejestrowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  • publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zablokowania dostępu do Konta Użytkownika Zarejestrowanego zawierającego treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  • usunięcia z Serwisu Ogłoszenia, jeśli Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu.
  • Usunięcia z Katalogu Firm firmy, jeśli treść wpisu zwykłego lub promowanego narusza postanowienia Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie reklam pochodzących od podmiotów trzecich. 
 
§ 10
Odpowiedzialność
 
 • Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia na ich rzecz Usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych warunków Regulaminu. 
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru, będącego przedmiotem Ogłoszenia. Usługodawca nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany w wyniku skorzystania z danego Ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych względem innych Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.
 
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
 
 • Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 • Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: fabek@nasze-niemcy.pl.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od jej otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrownaego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. 
 
§ 11
Postanowienia końcowe
 
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2015r.
 • W razie zmiany koncepcji Serwisu lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od poinformowania Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych o zmianie, w tym opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 • O zmianie Regulaminu Usługodawca dodatkowo zawiadomi Użytkownika Zarejestrowanego, wysyłając mu wiadomość na adres elektroniczny podany w chwili rejestracji Konta.
 • Zmieniony Regulamin dotyczy Umów zawieranych po wejściu w życiu zmian Regulaminu, zgodnie z ust. 2 powyżej. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia poszczególnych Umów. 
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Spory i roszczenia, które mogą wyniknąć w związku z użytkowaniem Serwisu będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym. W przypadku, gdy procedura okaże się nieskuteczna, spór będzie rozstrzygany na drodze sądowej.

Zapraszamy do miejsca, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis ogłoszeniowy Nasze Niemcy to rozbudowany niemiecki serwis ogłoszeniowy dla Polaków, mieszkających w Niemczech. Oferujemy szeroki zakres kategorii, w których można umieszczać dowolne ogłoszenia de-pl. Korzystanie z portalu oraz dodawanie ogłoszeń jest darmowe i nie wymaga rejestracji na stronie. Wśród wielu kategorii, szczególnym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia motoryzacyjne, w których znajdziesz samochody na sprzedaż lub wymianę, a także pojedyncze części samochodowe.

Ogłoszenia samochodowe, to najbardziej popularne ogłoszenia w Niemczech, ale oferujemy również takie kategorie jak: oddam za darmo, gdzie możesz pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, oddając je komuś, dla kogo mogą być przydatne. Na naszym portalu możesz dodawać i przeszukiwać także oferty pracy w Niemczech dla Polaków. Z pomocą naszych użytkowników pragniemy stworzyć wyjątkową platformę Nasze Niemcy ogłoszenia, która będzie stanowiła najlepszy sposób na znalezienie pracy, kupno samochodu, czy sprzedaż towarów. Ogloszenia.nasze-niemcy.pl – niemiecki serwis ogłoszeniowy, stworzony specjalnie dla Polaków!